BARCELONA – DLS 2016 & FTS

LOGO

BARCELONA 18/19 – DLS 2018 & FTS

HOME
link: https://i.imgur.com/8GIAPxb.png

AWAY
link: https://i.imgur.com/Dw67IFv.png

GK HOME
link: https://i.imgur.com/OztnM1K.png

GK AWAY
link: https://i.imgur.com/g57c5aE.png


================================================
BARCELONA 2017/2018 – DLS 16/17 & FTS

HOME

BARCELONA 2016/2017 – DLS 2016 & FTS


HOME (NO LOGO QATAR)

HOME (LOGO QATAR)
HOME 2 (NO LOGO QATAR)
HOME 2 (LOGO QATAR)
AWAY (NO LOGO QATAR)

AWAY (logo qata)
THIRD KIT
THIRD KIT (No logo Qatar)
GK HOME 
GK AWAY
TRAINING 1
TRAINING 2

——————————————————————————–

BARCELONA 2016 – DLS 2016 & FTS

BACA HOME
BACA AWAY
BACA GK home
BACA GK Away
link: http://i.imgur.com/XuHxvhY.png

THIRD KIT
————————————————————————————————
BARCELONA 2012 – 2013 – DLS 2016 & FTS

HOME
link: http://i.imgur.com/w7DBTE0.png

AWAY
GK HOME
GK AWAY
————————————————————————————————
BARCELONA 2010 – 2011…DLS 2016 & FTS
HOME
AWAY
GK Home
GK Away
——————————————————————————————
BARCELONA 1996/1997 – DLS 2016 & FTS
HOME
AWAY
GK HOME + AWAY
——————————————————————————————————
BARCELONA SPECIAL
KIT SPECIAL 1

KIT SPECIAL 2
KIT SPECIAL 3
KIT SPECIAL 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt hàng trung quốc | Đặt hàng taobao | Đặt hàng 1688 | Đặt hàng tmall | Đặt hàng alibaba | Đặt hàng Quảng Châu | Vận chuyển hàng Trung Quốc | dream league soccer kit | Tóm tắt truyện