BRIGHTON & HOVE 17/18 – DLS 2016/2017 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/K9sZR0U.png HOME link: http://i.imgur.com/shL33y1.png AWAY link: http://i.imgur.com/12jYO6f.png GK 1 link: http://i.imgur.com/GNxZAGx.png GK 2 link: http://i.imgur.com/4h9VVgZ.png

NEWCASTLE UNITED 17/18 – DLS 2016/2017 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/f5f2Uj0.png HOME link: http://i.imgur.com/DPLTEGM.png AWAY link: http://i.imgur.com/fbr7Fw0.png THIRD KIT link: http://i.imgur.com/PxvPzUr.png GK 1 link: http://i.imgur.com/1Uo73y4.png GK 2 link: http://i.imgur.com/xrtQvUn.png

BOURNEMOUTH – DLS 2016 & FTS

BOURNEMOUTH 16/17 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/3ryfZyd.png HOME link: http://i.imgur.com/PH5WPE0.png AWAY link: http://i.imgur.com/tgNHGnL.png THIRD KIT

LIVERPOOL – DLS 2016 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/DPCuPJU.png LIVERPOOL 2017/2018 – DLS 17 & DLS 16 & FTS    HOME link: http://i.imgur.com/VmrKKR7.png   AWAY link: http://i.imgur.com/WcHSP4J.png

STOKE CITY – DLS 2016 & FTS

STOKE CITY 17/18  – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/Z9erolI.png HOME 1 link: http://i.imgur.com/dbxfWD8.png HOME 2

WATFORD – DLS 2016 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/FATrXmT.png WATFORD 17/18 – DLS 2017 & FTS HOME  link: http://i.imgur.com/UmCku3W.png AWAY link: http://i.imgur.com/vsPo4oX.png GK HOME  link: http://i.imgur.com/KxiB8v5.png

CHELSEA – DLS 2018 – FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/W80wj6e.png CHELSEA 18/19 – DLS 2018 – FTS HOMElink: https://i.imgur.com/oX2EXn3.png AWAYlink: https://i.imgur.com/NsaRhXD.png THIRDlink: https://i.imgur.com/9YF4ftG.png GK HOMElink: https://i.imgur.com/D5a6NEy.png —————————————————————CHELSEA

SOUTHAMPTON – DLS 2016 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/yX0q7jg.png SOUTHAMPTON 2017/2018 – DLS 2016 & FTS HOME link: http://i.imgur.com/Qv79BQC.png AWAY link: http://i.imgur.com/gWfYadi.png —————————————————————————– SOUTHAMPTON

ARSENAL – DLS 2016 & FTS

 ARSENAL link: http://i.imgur.com/XYEZasH.png ARSENAL 18/19 – DLS & FTS  HOMElink: https://i.imgur.com/2cLKqtD.png AWAYlink: https://i.imgur.com/2cGfPlm.png THIRD KITlink: https://i.imgur.com/PJP1KEZ.png GK HOMElink: https://i.imgur.com/KQHEUQC.png GK

MIDDLESBROUGH – DLS 2016 & FTS

MIDDLESBROUGH 2016/2017 – DLS 2016 & FTS LOGO link: http://i.imgur.com/P5pCz3b.png HOME link: http://i.imgur.com/Zke2lGm.png AWAY link: http://i.imgur.com/qKJnN2H.png GK HOME

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt