KIT TRAINING VIỆT NAM 2019

KIT 1 Link: https://i.imgur.com/lbTqJl9.png KIT 2 Link: https://i.imgur.com/3UcRIWF.png KIT 3 Link: https://i.imgur.com/v9Z2BJp.png

FO4 Việt Nam Star – DLS 2019 & FTS

LOGO link: (Đang cập nhật….) KIT 1 link: https://i.imgur.com/p0L5rCo.png KIT 2 link: https://i.imgur.com/a67zRCr.png

Nam Định FC 18/19 – DLS 2019 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/jvnlcJa.png HOME link: https://i.imgur.com/FDRKvE7.png AWAY link: https://i.imgur.com/AspTr81.png GK 1 link: https://i.imgur.com/Pvh2aen.png GK 2 link: https://i.imgur.com/Ykaela2.png

FAP TV – DLS 2018 & FTS

LOGO link: http://i.imgur.com/8ufoDdn.png FAP TV 18/19 – DLS 2018 & FTS KIT 1 link: https://i.imgur.com/zBHcDzb.png KIT 2

GETAFE – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/kQ5I038.png HOME link: https://i.imgur.com/xFD69vV.png AWAY link: https://i.imgur.com/fbDb1iA.png THIRD link: https://i.imgur.com/jjOAvWx.png

IRAN – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/ltkViKb.png HOME link: https://i.imgur.com/Pctyutu.png AWAY link: https://i.imgur.com/SK840NV.png GK HOME link: https://i.imgur.com/EZZnvYT.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/KXnORpp.png

AUSTRALIA – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/l70tvl1.png HOME link: https://i.imgur.com/44tgSAz.png AWAY link: https://i.imgur.com/vGF0Gh1.png GK HOME link: https://i.imgur.com/9JNJvw9.png

NIGERIA – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/qPh8YAa.png HOME link: https://i.imgur.com/C3PCUtD.png AWAY link: https://i.imgur.com/fl56X6o.png GK HOME link: https://i.imgur.com/ZUqjrVf.png

SEATTLE SOUNDERS FC – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/xgn6whZ.png HOME link: https://i.imgur.com/bmsrjX9.png AWAY link: https://i.imgur.com/2JqHfxI.png GK HOME link: https://i.imgur.com/pUh0Y5d.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/iUpRKch.png

LOS ANGELES FC – DLS 2018 & FTS

LOGO link: https://i.imgur.com/NcxJevg.png HOME link: https://i.imgur.com/nq1cBfe.png AWAY link: https://i.imgur.com/fhFJI40.png GK HOME link: https://i.imgur.com/e685BCJ.png GK AWAY link: https://i.imgur.com/jT27V64.png

Mitsubishi Xpander Đinh Vị GPS giam sat hanh trinh camera nghị định 10 Vận chuyển Trung Việt